Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.floodalliance.net/jspui/handle/44111/3575
Title: मनसुन पूर्वतयारी र प्रतिकार्य विस्तृत कार्ययोजना, २०७७ (भाग २)
Other Titles: Monsoon Preparedness and Response Action Plan (Part 2)
Authors: National Disaster Risk Reduction and Management Authority
Keywords: Disaster Risk Reduction
Disaster Response
Nepal
Disaster Management
Issue Date: Jun-2020
Publisher: National Disaster Risk Reduction and Management Authority (NDRRMA)
Abstract: यस कार्ययोजना तयार गर्नु प"र्व विपद्सँग सम्बन्धित राष्ट्रसंघीय निकायहरू (Un agencies) एवम्क्रियाशिल सबै विषयगत क्षेत्रहरुका क्लुस्तेर लेअद्स र को-लेअद्स हरुसँग छलफल गरी उक्त क्षेत्रबाट प्राप्त सझा ु वलाई समेत ग्रहण गरी यथासक्य कार्यान्वयन योग्य एवम नतजामखु ी बनाउन प्रयास गरिएको छ । यसैसिलसिलमा कार्ययोजना तर्जुमा प र्जु ूर्व सबै सरक्ु षा निकायका विपद् सम्पर्क व्यक्तिसँग छलफल गरी प्रतिकार्यलाई कोभिड-१९ को परिप्रेक्प्रेष्यमा कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा छलफल गरी प्राप्त सझावलाई ग्रहण गरिएको छ । विशेष गरी मनसन जन्य विपद्को रुपमा रहेको वाढी, पहिरो र डबान लाई लक्षित गरी सम्वद्ध निकाय एवम्विषय विज्ञसँग समेत छलफल गरी प्राप्त सझा ु व समेटिएको छ । पछिल्लो समयमा विश्वको विभिन्न मलकु ुमा अभ्यास हँदुै आएको असरमा आधारित पूर्व सूचना प्रणाली (Impact Based Early Warning System) नेपालमा पनि आरम्भ गरी विपद्बाट हनुेधनजनको क्षति न्यूनीकरण गर्न सरोकारवाला नियकाहरुसँग छलफल अगाडि बढाउनका साथ ै सम्बद्ध निकायमा कार्यरत कर्मचारीलाई तालिम समेतप्रदान गरी असरमा आधारित पूर्व सूचना प्रणालीतर्फ उन्मुख भएको सन्देश दिन खोजिएको छ ।
URI: http://repo.floodalliance.net/jspui/handle/44111/3575
Appears in Collections:Governance

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Part2.PNG49.2 kBimage/pngThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.