Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.floodalliance.net/jspui/handle/44111/3125
Title: विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यिस्थापन ऐन, २०७४ (संसाेधन सहित)
Issue Date: 2019
Publisher: नेपाल कानुन आयोग
Abstract: विपद् व्यवस्थापनका सबै क्रियाकलापको समन्वयात्मक र प्रभावकारी रुपमा व्यवस्थापन गरी प्राकृतिक तथा गैरप्राकृतिक विपद् बाट सर्वसाधारणको जीउज्यान र सार्वजानिकऽ निजी तथा व्यत्तिगत सम्पत्तिऽ प्राकृतिक एवम् सास्कृतिक सम्पदा र भाैतिक स‌रचना स‌रक्षण गर्न विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित प्रचलित कानूनलाई स‌सोधन र एकीकरण गर्न वान्छनीय भएकोले नेपालको स‌विधानको धारा २९६ को उपधारा १ बमोजिमको व्यवस्थापिका स‌सदले यो ऐन बनाएको हो ।
URI: http://repo.floodalliance.net/jspui/handle/44111/3125
Appears in Collections:Governance

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MOhA.PNG21.61 kBimage/pngThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.