Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.floodalliance.net/jspui/handle/44111/3000
Title: जिल्ला विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०७५, दाङ
Other Titles: District Disaster Preparedness and Response Plan (DPRP)-2018, Dang
Keywords: Preparedness
Disaster risk reduction plan
Issue Date: Apr-2018
Publisher: जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति, दाङ
Abstract: दाङ जिल्लाकाे विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजनाको समग्र उद्देश्य जिल्लामा विपद् पूर्वतयारी सम्बन्धी क्रियाकलापहरुलाई संगठित, व्यवस्थित बनाई प्रभावकारी प्रतिकार्य मार्फत् सम्भावित क्षति, नोक्सानी न्यूनीकरण गर्नु हो । साथै विपद्को समयमा प्रभावितको खोज तथा उद्धार गरी स्थानीय स्रोत साधनको अधिकतम उपयोगद्वारा प्रभावित समुदायलाई व्यवस्थित, प्रभावकारी र जवाफदेहीयुक्त मानवीय सहयोग उपलब्ध गराउनु यस योजनाको मूल उद्देश्य रहेको छ। सोही योजनालाई समयसापेक्ष राज्यको पुर्नसंरचना बमोजिम पुनरावलोकन तथा अद्यावधिकरण गर्ने क्रममा “विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना तर्जुमा मार्गदशर्न २०६७” ले निर्धारण गरेका विधि तथा प्रक्रिया पूरा गरी “विपद्पर्वूतयारी तथा प्रतिकार्य योजना, २०६८" काे अद्यावधिक २०७४ लाइ परिमार्जन तथा अद्यावधिक गरी २०७५ तर्जुमा गरिएको छ ।
URI: http://repo.floodalliance.net/jspui/handle/44111/3000
Appears in Collections:Governance

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DDRP-Dang.PNG292.12 kBimage/pngThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.