Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.floodalliance.net/jspui/handle/44111/2742
Title: जैविक तटबन्धनमा भटमासे खेती प्राविधि
Keywords: Flood Control-Adaptation, अनुकुलन, adaptación
Flood Control-Livelihoods, जीविकाहरु , Medios de vida
Issue Date: 2018
Publisher: Practical Action, Nepal
Abstract: भटमासे (Flemingia macrophylla) एक बहुपयोगी डालेबुट्रयान घााँस हो । नेपालमा स्थानीय रुपमा यसका केही जातहरु पाइन्छ । यसको उन्नत जातको बोट करिब २ मिटरसम्म अग्लो र धेरै हाँगाबिँगा भएको झाडीजस्तो बुट्यान हुन्छ । यसको पातमा १५–२४ प्रततशत सम्म कच्चा प्रोटटन पाइनुका साथैयसको स्याउला पशुहरुले मन पराएर खान्छन्। यस ज्ञान सामग्रिमा जैविक तटबन्धनमा भटमासे खेती प्राविधि बारेमा जानकारीहरु समावेश गरिएको छ।
URI: http://repo.floodalliance.net/jspui/handle/44111/2742
Appears in Collections:Food Security and Agriculture
Food
Natural EnvironmentThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons