Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.floodalliance.net/jspui/handle/44111/2739
Title: पशु आहारका लागि कककुयु खेती प्रविधि
Keywords: Flood Control-Adaptation, अनुकुलन, adaptación
Flood Control-Livelihoods, जीविकाहरु , Medios de vida
Issue Date: 2018
Publisher: Practical Action, Nepal
Abstract: किकुयु बहुवर्षीय चरनको लागि उपयूक्त हुने घाँस हो। यस जातिको घाँसको नेपालमा सन्१९६० तिर जिरीमा परीक्षण गरिएको थियो । हाल यो घाँस जिरी क्षेत्रमा प्राकूतिक रूपमा उम्रने र फैलने गर्छ । अति चरचरन क्षेत्रमा पनि यो फस्टाउने गर्छ र बाह्रै महिना टुसाई रहने भएिकोले चरन खर्कहरुका लागी अतिनै उपयुक्त मानिन्छ । यस ज्ञान सामग्रिमा पशु आहारका लागि कककुयु खेती प्रविधि बारेमा जानकारीहरु समावेश गरिएको छ।
URI: http://repo.floodalliance.net/jspui/handle/44111/2739
Appears in Collections:Food Security and Agriculture
Food
Natural EnvironmentThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons