Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.floodalliance.net/jspui/handle/44111/2628
Title: विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय नीति, २०७४
Keywords: विपद्
जोखिम
जोखिम न्यूनीकरण
Disaster
Risk
Risk Reduction
Issue Date: 2017
Publisher: Government of Nepal
Abstract: विपद् जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धि ह्योगो कार्यढाँचाका आधारमा तयार पारिएको विपद् जोखिम व्यवस्थापन राष्ट्रिय रणनीति, २०६६ लाई ह्योगो कायढाँचा परिमार्जन भै सेण्डाइ कार्यढाँचा निर्माण भएको सन्दर्भमा आवश्यक परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई महसुस गर्दै नेपालमा विद्यमान विपद् जोखिमको न्यूनीकरण तथा नयाँ जोखिमको प्रभावकारी रोकथाम गरि विपद् जोखिमबाट सुरक्षित, अनुकुलित तथा उत्थानशील राष्ट्रको निर्माण गर्न विपद् जोखिम व्यवस्थापन राष्ट्रिय रणनीति, २०६६ कार्यान्वयनबाट प्राप्त अनुभवहरु, २०७२ सालको भूकम्प तथा अन्य ताजा विपद्का घटनाहरुका अनुभवहरु, जलवायु परिवर्तनको प्रभाव तथा दिगो बिकास लक्ष्यका प्रावधानहरुलाई आधार लिई यस विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय नीति, २०७४ तयार गरिएको छ ।
URI: http://repo.floodalliance.net/jspui/handle/44111/2628
Appears in Collections:Community-based DRR
Assets and Livelihoods
Life and Health
Food
Governance
Natural Environment
Transport and Communication

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bipat jokhim rastriya niti.JPG24.49 kBJPEGView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons