Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.floodalliance.net/jspui/handle/44111/2614
Title: बाइसाइकल एम्बुलेन्स
बाइसाइकल एम्बुलेन्स
Other Titles: Bicycle Ambulance
Authors: Rijana Malla
Keywords: emergency
transport
Bicycle ambulance
Issue Date: 2014
Publisher: Practical Action, Nepal
Practical Action, Nepal
Abstract: यस जानकारी पुस्तिकामा बाइसाइकल एम्बुलेन्सका बारेमा सम्पूर्ण जानकारी समाबेश गरिएको छ । बाइसाइकल एम्बुलेन्स यातायात को आपतकालिन प्रविधी हो, जसले ग्रामीण तराईबासिहरुका लागि बिरामी परेका बखत नजिकको स्वास्थ केन्द्रसम्म यातायात सेवा पुर्याउदै आएको छ ।
यस जानकारी पुस्तिकामा बाइसाइकल एम्बुलेन्सका बारेमा सम्पूर्ण जानकारी समाबेश गरिएको छ । बाइसाइकल एम्बुलेन्स यातायात को आपतकालिन प्रविधी हो, जसले ग्रामीण तराईबासिहरुका लागि बिरामी परेका बखत नजिकको स्वास्थ केन्द्रसम्म यातायात सेवा पुर्याउदै आएको छ ।
URI: http://repo.floodalliance.net/jspui/handle/44111/2614
Appears in Collections:Emergency
Assets and Livelihoods
Life and Health
Natural Environment
Transport and Communication

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bicycle Ambulance.JPG54.63 kBJPEGView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons