Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.floodalliance.net/jspui/handle/44111/2591
Title: विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन- २०७४
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन- २०७४
Other Titles: bipat jokhim nyunikaran tatha byabasthapan ain 2074, Disaster Risk Reduction and Management Law-2074
Keywords: disaster
risk
recovery
response
विपद्
विपद् जोखिम न्युनिकरण
उद्दार
Issue Date: Oct-2017
Publisher: Ministry of Home Affairs
Ministry of Home Affairs
Abstract: विपद् व्यवस्थापनका सबै क्रियाकलापको समन्वयात्मक र प्रभावकारी रुपमा व्यवस्थापन गरी प्राकृतिक तथा गैरप्राकृतिक विपद् बाट सर्वसाधारणको जीउज्यान र सार्वजानिकऽ निजी तथा व्यत्तिगत सम्पत्तिऽ प्राकृतिक एवम् सास्कृतिक सम्पदा र भाैतिक स‌रचना स‌रक्षण गर्न विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित प्रचलित कानूनलाई स‌सोधन र एकीकरण गर्न वान्छनीय भएकोले नेपालको स‌विधानको धारा २९६ को उपधारा १ बमोजिमको व्यवस्थापिका स‌सदले यो ऐन बनाएको हो ।
विपद् व्यवस्थापनका सबै क्रियाकलापको समन्वयात्मक र प्रभावकारी रुपमा व्यवस्थापन गरी प्राकृतिक तथा गैरप्राकृतिक विपद् बाट सर्वसाधारणको जीउज्यान र सार्वजानिकऽ निजी तथा व्यत्तिगत सम्पत्तिऽ प्राकृतिक एवम् सास्कृतिक सम्पदा र भाैतिक स‌रचना स‌रक्षण गर्न विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित प्रचलित कानूनलाई स‌सोधन र एकीकरण गर्न वान्छनीय भएकोले नेपालको स‌विधानको धारा २९६ को उपधारा १ बमोजिमको व्यवस्थापिका स‌सदले यो ऐन बनाएको हो ।
URI: http://repo.floodalliance.net/jspui/handle/44111/2591
Appears in Collections:Community-based DRR
Assets and Livelihoods
Life and Health
Food
Governance
Natural Environment
Transport and Communication

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bipad jokihim nyunikaran tatha byabasthapan.JPG54.3 kBJPEGView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons