Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.floodalliance.net/jspui/handle/44111/2584
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.date.accessioned2017-12-01T04:51:36Z-
dc.date.available2017-12-01T04:51:36Z-
dc.date.issued2015-03-15-
dc.identifier.urihttp://repo.floodalliance.net/jspui/handle/44111/2584-
dc.description.abstractविपद्का कारण कुनै पनि व्यत्ति बसोबास गरीरहेको घर र जग्गा क्षति भई बसोबासका लागी उपयुक्त नभएमा त्यस्ता व्यत्तिलाई अन्य स्थानमा पुन्रवास गराउने कार्यलाई व्यवस्थित रुपले सञ्चालन गर्न दैवी प्रकोप (उद्धार) ऐन २०३९ को दफा ५ ग को उपदफा ९३० बमोजिम अापूर्ति, अाश्रय तथा पुनस्थापना उपसिमितको मिति २०७१।०१।१२ को निर्णय अनुसार यो आन्तिरक कायिविधि जारी गरिएको हो ।en
dc.description.abstractविपद्का कारण कुनै पनि व्यत्ति बसोबास गरीरहेको घर र जग्गा क्षति भई बसोबासका लागी उपयुक्त नभएमा त्यस्ता व्यत्तिलाई अन्य स्थानमा पुन्रवास गराउने कार्यलाई व्यवस्थित रुपले सञ्चालन गर्न दैवी प्रकोप (उद्धार) ऐन २०३९ को दफा ५ ग को उपदफा ९३० बमोजिम अापूर्ति, अाश्रय तथा पुनस्थापना उपसिमितको मिति २०७१।०१।१२ को निर्णय अनुसार यो आन्तिरक कायिविधि जारी गरिएको हो ।-
dc.language.isone-
dc.publisherMinistry of Urban Developmenten
dc.publisherMinistry of Urban Development-
dc.subjectrecoveryen
dc.subjectdisasteren
dc.subjectविपद्en
dc.subjectपुन्रवासen
dc.titleविपद् पीडित पुनर्वास सञ्चालन कार्यविधि, २०७१en
dc.titleविपद् पीडित पुन्रवास सञ्चालन कायिविधि, २०७१-
dc.title.alternativeBipat pidit punabas sanchalan karyabidhi, 2071-
dc.typePolicy Paper-
dc.subject.keywordrecovery-
dc.subject.keyworddisaster-
dc.subject.keywordविपद्-
dc.subject.keywordपुन्रवास-
dc.document.modelNatural Capital-
dc.document.modelHuman Capital-
dc.document.modelSocial Capital-
dc.document.modelPhysical Capital-
dc.document.modelFinancial Capital-
dc.regionASIAen
dc.countryNepalen
dc.external.urlhttp://drrportal.gov.np/uploads/document/143.pdfen
Appears in Collections:Recovery
Assets and Livelihoods
Life and Health
Governance
Natural Environment
Transport and Communication

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bipat pidit purnabas sanchalan karyabidhi.JPG77.63 kBJPEGView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons