Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.floodalliance.net/jspui/handle/44111/2584
Title: विपद् पीडित पुनर्वास सञ्चालन कार्यविधि, २०७१
विपद् पीडित पुन्रवास सञ्चालन कायिविधि, २०७१
Other Titles: Bipat pidit punabas sanchalan karyabidhi, 2071
Keywords: recovery
disaster
विपद्
पुन्रवास
Issue Date: 15-Mar-2015
Publisher: Ministry of Urban Development
Ministry of Urban Development
Abstract: विपद्का कारण कुनै पनि व्यत्ति बसोबास गरीरहेको घर र जग्गा क्षति भई बसोबासका लागी उपयुक्त नभएमा त्यस्ता व्यत्तिलाई अन्य स्थानमा पुन्रवास गराउने कार्यलाई व्यवस्थित रुपले सञ्चालन गर्न दैवी प्रकोप (उद्धार) ऐन २०३९ को दफा ५ ग को उपदफा ९३० बमोजिम अापूर्ति, अाश्रय तथा पुनस्थापना उपसिमितको मिति २०७१।०१।१२ को निर्णय अनुसार यो आन्तिरक कायिविधि जारी गरिएको हो ।
विपद्का कारण कुनै पनि व्यत्ति बसोबास गरीरहेको घर र जग्गा क्षति भई बसोबासका लागी उपयुक्त नभएमा त्यस्ता व्यत्तिलाई अन्य स्थानमा पुन्रवास गराउने कार्यलाई व्यवस्थित रुपले सञ्चालन गर्न दैवी प्रकोप (उद्धार) ऐन २०३९ को दफा ५ ग को उपदफा ९३० बमोजिम अापूर्ति, अाश्रय तथा पुनस्थापना उपसिमितको मिति २०७१।०१।१२ को निर्णय अनुसार यो आन्तिरक कायिविधि जारी गरिएको हो ।
URI: http://repo.floodalliance.net/jspui/handle/44111/2584
Appears in Collections:Assets and Livelihoods
Life and Health
Governance
Natural Environment
Transport and Communication

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bipat pidit purnabas sanchalan karyabidhi.JPG77.63 kBJPEGView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons