Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.floodalliance.net/jspui/handle/44111/1431
Title: बाढी प्रकोपको कृत्रिम घटना अभ्यास
बाढी प्रकोपको कृत्रिम घटना अभ्यास
Other Titles: Mock Drill Manual for Flood
Mock Drill Manual for Flood, Badi Prakopko Kritim Ghatana Abhyas
Issue Date: 2016
Publisher: Practical Action
Practical Action
Abstract: यस पुस्तिकामा बाढीको पूर्वसूचना प्रणाली अन्तर्गत विभिन्न समुदायहरूमा हुने गरेका अभ्यास र अनुभवहरूका आधारमा बाढीबाट बच्न गरिने कृत्रिम घटना अभ्यासका बारेमा उल्लेख गरिएको छ । साथै विपद् व्यवस्थापनको क्षेत्रमा कार्यरत नेपाल रेडक्रस सोसाईटी लगायतका सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरू सँग सहकार्य गरी गरिएका कृत्रिम अभ्यासहरूका सिकाई र अनुभवलाई समेत यस पुस्तिकामा समावेश गरिएको छ । यो पुस्तिका मुलतः बाढीको विपद् जोखिम न्युनिकरणमा समुदाय तहमा कार्यरत सहजकर्ता, स्थानीय अगुवा, सामाजसेवक, पूर्वसूचना प्रणाली सञ्चालनमा संलग्न सरोकारवाला र विपद् व्यवस्थापनमा समुदायको क्षमता अभिबृद्धि गर्न काम गर्ने व्यक्ति वा संस्थाहरूलाई उपयोगी हुनेछ ।
यस पुस्तिकामा बाढीको पूर्वसूचना प्रणाली अन्तर्गत विभिन्न समुदायहरूमा हुने गरेका अभ्यास र अनुभवहरूका आधारमा बाढीबाट बच्न गरिने कृत्रिम घटना अभ्यासका बारेमा उल्लेख गरिएको छ । साथै विपद् व्यवस्थापनको क्षेत्रमा कार्यरत नेपाल रेडक्रस सोसाईटी लगायतका सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरू सँग सहकार्य गरी गरिएका कृत्रिम अभ्यासहरूका सिकाई र अनुभवलाई समेत यस पुस्तिकामा समावेश गरिएको छ । यो पुस्तिका मुलतः बाढीको विपद् जोखिम न्युनिकरणमा समुदाय तहमा कार्यरत सहजकर्ता, स्थानीय अगुवा, सामाजसेवक, पूर्वसूचना प्रणाली सञ्चालनमा संलग्न सरोकारवाला र विपद् व्यवस्थापनमा समुदायको क्षमता अभिबृद्धि गर्न काम गर्ने व्यक्ति वा संस्थाहरूलाई उपयोगी हुनेछ ।
URI: http://repo.floodalliance.net/jspui/44111/1431
Appears in Collections:Community-based DRR
Assets and Livelihoods
Life and Health
Food
Governance
Natural Environment
Transport and Communication

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mock Drill Manual_DRR_.pdf2.04 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons